วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ช่างไม้

                                                             ช่างไม้
          
        อาชีพช่างไม้เป็นอาชีพที่สามารถหางานทำได้ไม่ยาก เนื่องจากในงานก่อสร้างและการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็มีความต้องการช่างไม้ที่มีฝีมือดีอยู่เสมอ ซึ่งในการทำอาชีพช่างไม้นั้น ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทำงานไม้ สามารถอ่านแบบได้ และมีความขยัน อดทนและเอาใจใส่ชิ้นงานไม้ทุกชิ้น เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด นอกจากนี้แล้วช่างไม้ยังต้องรู้จักเลือกสรรเครื่องมือที่ใช้ทำงานไม้ที่เหมาะสม และดูแลเครื่องมือในการทำงานอย่างถูกวิธีเพราะเครื่องมือนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของช่างไม้ เครื่องมือของช่างไม้โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิด คือ เครื่องมือช่างไม้ประเภททั่วไป เช่น เครื่องมือวัดขนาดและกำหนดตำแหน่ง ฉาก ตลับเมตร ดินสอ ขอขีด เป็นต้น,กลุ่มเครื่องมือช่างไม้ที่ใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องมือกล เช่น เครื่องทริมเมอร์,เครื่อง router ที่ใช้ในการตีบัว ทำลวดลาย,เครื่องเลื่อยวงเดือน ที่ใช้ในการตัดไม้ ซอยไม้ เป็นต้น เครื่องมือช่างไม้อีกชนิดหนึ่งคือ เครื่องมือที่ใช้ลม เช่น ปั๊มลม,ปืนลมที่ใช้ในการยิงตะปูหรือลวดลงไปบนชิ้นงาน,กาพ่นสี,สว่านลม เป็นต้นงานไม้
      บ้านเรือนที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นแทนไม้เนื่องมาจากไม้หายากและราคาแพง แต่ก็ยังมีส่วนประกอบบางส่วนยังจำเป็นต้องใช้ไม้ เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง ตลอดถึงครุภัณฑ์ต่างๆยังคงใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ อาชีพช่างไม้จึงยังมีความสำคัญอยู่ งานช่างไม้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการทำงาน ต้องทำงานด้วยใจรัก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน มีความอดทน รับผิดชอบสูง สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาสร้าสรรค์เป็นของใช้ได้อย่างเหมาะสม งานช่างไม้สามารถแยกประเภทออกได้ดังนี้ ก. งานช่างไม้ก่อสร้าง ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ต้องทำงานกลางแดด กลางแจ้ง บนที่สูง ข. งานช่างไม้ครุภัณฑ์ ทำงานเกี่ยวกับการสร้างเครื่องเรือนต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ต้องเป็นผู้มีความละเอียดประณีต ทำงานภายในโรงงาน ที่มีเครื่องจักรเครื่องมือพร้อม ค. งานช่างไม้แบบ ทำงานเกี่ยวกับการทำแบบหล่อโลหะ ได้แก่ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ต้องทำงานด้วยความละเอียดประณีตมาก ง. งานช่างไม้แกะสลัก ทำงานเกี่ยวกับการแกะลวดลายต่างๆลงบนไม้ ประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้
1.ประโยชน์ต่อตนเอง
• สามารถใช้เครื่องที่ทำไม่ได้ถูกวิธี
• สามารถซ่อมแวมดูแลรักษาได้
• สามาใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย
• นำความรูไปประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี
• สร้างลักษณะนิสัยให้กับตัวเองมีความรับผิดชอบ
• เป็นพื้นฐานการงานอาชีพ
2.ประโยชน์ต่อครอบครัว
• สามารถนำความรูไปใช้ให้เกิดประโยชน์
• ประหยัดรายจ่ายของครอบครัว
• รู้จักบำรุงรักษาของใช้ภายในบ้าน
• เพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว
3.ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
• เกิดช่างฝีมือที่มีคุณภาพ
• เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
• ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
• มีการประดิษฐ์คิดค้น
                                            เครื่องมือช่างไม้
                                          See full size image
           

         เครื่องมือกลุ่มแรกที่เห็นซ้ายมือเป็นหัวใจของงานช่างไม้  ส่วนกลุ่มที่สองช่วยให้ทำงานได้เร็ว หรือง่ายขึ้นกว่าการใช้เครื่องมือธรรมดา ควรซื้อเครื่องมือเท่าที่จำเป็น ดีกว่าซื้อยกชุด และเลือกคุณภาพดีที่สุดเพราะเครื่องมือที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทำงานได้ประณีตขึ้น หากยังปลอดภัย และบำรุงรักษาง่ายกว่า
       วัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ นอกจากเครื่องมือช่างไม้แล้ว ควรเตรียม เทียนไข น้ำมันจักร น้ำมันหล่อลื่น ดินสอ วัสดุยึดเหนี่ยวต่างๆ กระดาาทราย และฝอยเหล็ก แปรงลวด แปรงทาสี ถาดเก็บฝุ่น ไม้กวาด ผ้าฝ้ายชนิดไม่มีขน หรือผ้าหนังสำหรับขัดวัตถุ โคมไฟชนิดหนีบ ปลั๊กต่อสายไฟแบบมีสายดิน กล่องเก็บเครื่องมือ และบันได
ความปลอดภัยและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ใบเลื่อบกลมชนิด 40 ฟัน ซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 5,800 รอบต่อนาที อาจบาดมือทันทีด้วยฟันเลื่อย 1,300 ซี่ก่อนจะรู้ตัวและดึงมือออกทัน อุบัติเหตุหลีกเลี่ยงได้หากใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพราะจะช่วยป้องกันร่างกาย และอาจช่วยชีวิตด้วย เพียงแต่สวมใส่เท่านั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยโปรดอ่านข้อควรปฏิบัติ และศึกษาคู่มือแนะนำเครื่องมือแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมืองานช่างไม้
สว่านแท่นหรือสว่านตั้งพื้น    เป็นสว่านขนาดใหญ่มีแท่นสำหรับจับยึดชิ้นงานหรือใช้สำหรับวางปากกาจับชิ้นงานการติดตั้งจะติดตั้งอยู่กับที่  จึงเหมาะสำหรับการเจาะชิ้นงานที่สามารถนำมาวางบนแท่นจับยึดบนแท่นจับงาน  หรือปากกาจับชิ้นงาน

                        การใช้และการบำรุงรักษา
1.ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.เลือกดอกสว่านให้เหมาะกับชิ้นงาน
3.เมื่อใช้ประแจขันหัวจับดอกสว่านแล้วควรดึงออกทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย
4.อย่าจับหัวดอกสว่านให้หยุดด้วยมือ
5.ควรใช้อุปกรณ์ในการจับยึดให้แน่น
6.ควรใช้แปรงปัดเศษโลหะที่เจาะ
7.ก่อนใช้เครื่องควรหยอดน้ำมัน
8.ไม่ควรตีหรือเคาะงานแรง ๆ บนแท่นเจาะ
9.อย่าใช้แกนเจาะสว่านเป็นที่อัดหรือเจาะ
10.หลังใช้งาน ปัด เช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง
                                             ความปลอดภัยในการทำงาน
           1.ทำงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
         2.ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำในการททำงาที่ถูกต้องและปลอดภัย
         3.อย่าลืมคำว่า ความถูกต้อง ต้องมาเป็นอันดับแรก
         4.คำขวัญที่ดีกล่าวได้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือ ความปลอดภัย
               5.หลีกเลี่ยงการเล่นอย่างคึกคะนอง และให้ความสนใจป้ายเตือนต่างๆ ในโรงเรียน
                                            การเก็บรักษาเครื่องมือ
          1.ดูแลรักษาความสะอาดบนโต๊ะฝึกงานและพื้นที่รอบๆ
       2.เก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ
       3.ตรวจสอบเครื่องมือด้วยน้ำมันหรือจาระบี เพื่อรักษาเครื่องมือที่เป็นโลหะ
       4.ควรเก็บเศษวัสดุดิบใส่ในกล่องหรือถังเก็บ
       5.ทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน เพราะความสะอาดในโรงงานเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่ง

         2.http://atcloud.com/stories/74805
        3.http://blog.eduzones.com/dena/4457
        4.http://www.thaiwoodcentral.com/blog/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น